FRÅGA OSS
Minneslista för citat
  • Man får citera ur offentliggjorda verk.
  • Citatet ska ha ett sakligt samband till det egna verket.
  • Man får citera i den omfattning som motiveras av ändamålet.
  • I samband med citatet ska nämnas upphovsman och källa

Citat i vetenskaplig forskning

Av offentliggjorda verk får man i enlighet med god sed ta citat. Det krävs inte tillstånd av upphovsmannen för att använda tillåtna citat. Längden på citatet eller ”omfattning som motiveras av ändamålet” har inte definierats i lagen, utan det måste alltid avgöras från fall till fall. Citatet måste ha samband med den citerandes egen text eller det som behandlas i framställningen. Med andra ord ska citatet ha ett sakligt samband till den egna texten.

Avsikten med citatet är vanligtvis att med hjälp av ett exempel klarlägga eller åskådliggöra den fråga som behandlas. I sådana fall kan citatet vara längre, om det är nödvändigt för att belysa eller åskådliggöra frågan.

Man citera aspekter ur bildverket som anknyter till texten för vetenskapliga framställningar. Man får även citera hela bilder för en vetenskaplig framställning, till exempel för ett examensarbete eller för konsthistorisk forskning. Bilden ska behandlas i texten, och användningen av citatet ska motiveras av skäl som har att göra med belysande eller åskådliggörande av framställningen. Det är inte möjligt att samla in bilder till en publikation genom att hänvisa till citaträtten.

När man citerar någon måste man ange källan till citatet, dvs. oftast upphovsmannens namn och det verk som citatet hämtats ur.

upphovsrättslagen 22 § och 25 §

Man ska alltid nämna upphovsman och källa när man citerar.

 

MINNESLISTA FÖR CITAT

  1. Man får citera ur offentliggjorda verk.
  2. Citatet ska ha ett sakligt samband till det egna verket.
  3. Man får citera i den omfattning som motiveras av ändamålet.
  4. Man ska nämna upphovsman och källa när man citerar.