FRÅGA OSS

Kopiostos kopieringslicens

Med Kopiostos kopieringslicens får man för vetenskaplig forskning

  • skanna eller kopiera upphovsrättsligt skyddat bild- eller textmaterial som finns på det öppna nätet i den omfattning som motiveras av ändamålet när detta är väsentligt för att främja forskningen.
  • fotokopiera från en tryckt publikation eller skriva ut från en digital källa 20 sidor per publikation, dock högst hälften av publikationen.

Det kopierade materialet får förmedlas till forskningsgruppen per e-post eller genom ett slutet nät som enbart är tillgängligt forskningsgruppen. Det kopierade materialet får vara forskningsgruppen tillgängligt tills forskningen är färdig. Ifall läroanstalten utgående från lag eller annan bestämmelse är förpliktad att förvara kopior tillverkade för forskning för en viss tid, kan digitala kopior hållas i förvar så länge och på det sätt som lagen förutsätter.

Digitala kopior tillverkade för viss forskning kan emellertid sparas i avsikt att verifiera forskningen och för senare forskning i en sluten nättjänst genom ett skilt avtal som sluts med läroanstalten. Ett dylikt avtal har slutits med Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv (FSD).

Med forskning avses sådan icke-kommersiell vetenskaplig eller konstnärlig forskning, utredning, lärdomsprov eller motsvarande som utförs av forskare eller studerande. Forskning anses inte enbart på basis av extern finansiering vara kommersiell forskning.

Med Kopiostos kopieringslicens kan en forskare kopiera för forskningsändamål hela verk från nätet eller skanna hela tryckta publikationer. Det kopierade materialet kan delas inom forskningsgruppen med e-post eller i ett slutet nätverk, även med utländska forskare som hör till forskningsgruppen.