FRÅGA OSS

Digitalt kopiering

Vad får man göra med licensen

Med Kopiostos kopieringslicens får man skanna tryckta publikationer samt kopiera texter och bilder från öppna webbplatser. Kopiostos licensen möjliggör dessutom förmedling av material i samband med distansundervisning. Kopiostos licens omfattar både inhemskt och utländskt material.

Det skannade eller från internet kopierade materialet kan kopieras eller lagras som en del av undervisningsmaterial som man gjort själv eller för att komplettera annat undervisningsmaterial. Materialet får finnas lagrat i läroanstaltens slutna nätverk under en kurs eller motsvarande studiehelhet, inklusive slutförhöret. I grundskolor får det kopierade materialet vara lagrat i ett slutet nät under hela läsåret. De kopierade materialet får enbart vara tillgängligt den undervisningsgrupp som det är avsett för.

Det kopierade materialet ska tas bort från läroanstaltens nätverk och datorer senast vid utgången av läsåret. Läraren kan dock förvara det material som hen kopierat och sparat för senare användning förutsatt att det enbart är tillgängligt läraren själv.

När ett verk används ska upphovsmannens namn meddelas i samband med verket enligt god sed.

Man får även bearbeta materialet i liten skala. Man får till exempel översätta texten, beskära en bild enligt det tillgängliga utrymmet, lägga till betonande markeringar för att klargöra något – till exempel kan man lägga till en pil eller rita en cirkel kring en detalj för att bättre åskådliggöra ämnet som undervisas. När man bearbetar materialet ska man respektera upphovsmannens moraliska rättigheter. Det bearbetade materialet kan visas undervisningsgruppen som är närvarande i klassen. En studerande eller lärare får även spara det på en minnessticka eller motsvarande lagringsplattform. Det bearbetade materialet får inte delas på nätet. Det är tillåtet att bearbeta verk med Kopiostos licens i undervisning.

När man bearbetar material ska upphovsmannens moraliska rättigheter respekteras. Verket får inte ändras på ett sätt som kränker upphovsmannens litterära eller konstnärliga värde eller originalitet. Verket får inte heller göras tillgängligt för allmänheten på ett sätt eller i ett sammanhang som är kränkande.

 

Hur kan man utnyttja bild- och textmaterial med Kopiostos kopieringslicens?

I undervisningen kan man öva grafisk design och layout genom att använda bild- och textmaterial som finns på nätet.

Med Kopiostos licens kan man använda ett fotografi som finns på nätet för att öva bildbehandling i undervisning. Bilden kan till exempel förbättras med ett bildbehandlingsprogram. Den bearbetade bilden kan användas i undervisningssituationer, men det får inte delas på nätet eller användas på andra sätt utan ett skilt tillstånd.

När läraren får en ny grupp som behöver tidigare använt material, kan läraren använda materialet på nytt för den nya gruppen.  Läraren får förvara materialet själv för framtida bruk.