FRÅGA OSS

Undervisning på distans och webbundervisning

För distansundervisning får man göra en inspelning av undervisningssituationen som kan förmedlas till studerandena via läroanstaltens slutna nätverk. I inspelningen kan man spara de verk som framförts och visats i undervisningen, borträknat musik och av-verk. Inspelningen får endast vara tillgänglig för den undervisningsgrupp för vilken föreläsningen och inspelningen är avsedda.

Exempel på hur Kopiostos licens kan utnyttjas i distans- och webbundervisning

En studerande kan delta i studierna genom nätet var som helst – allt som behövs är kursens inloggningsuppgifter som hen använder för att logga in som deltagare. Läraren kan dela diverse tilläggsmaterial med studerandena som deltar i kursen i den slutna kursplattformen.

En inspelning kan göras av undervisningen, som en studerande senare kan titta på genom nätet ifall hen inte kunnat delta i undervisningen på plats.

I vissa fall, till exempel vad gäller sällsynta ämnen eller avlägsna trakter, kan flera läroanstalter tillsammans arrangera distans- eller webbundervisning för att få till stånd en tillräckligt stor grupp. En lärare kan spara det undervisningsmaterial hen gjort i en sluten inlärningsmiljö som är tillgänglig för studerandena, och ett undervisningstillfälle kan spelas in och sändas som video till de studerande som inte var närvarande vid själva tillfället.