FRÅGA OSS
Inskränknings-bestämmelserna i undervisningen
  • Samlingsverk som används i undervisning (Upphovsrättslagen 18 §)
  • Framställning av ett verksexemplar (Upphovsrättslagen 20 §)
  • Offentligt framförande (Upphovsrättslagen 21 §)
  • Citat (Upphovsrättslagen 22 § och 25 §)
  • Användning av verk i studentexamen (Upphovsrättslagen 14 § 3 mom)
Offentliggjord eller utgiven?
  • Med offentliggörande menas att ett verk lovligt har gjorts tillgängligt för allmänheten.
  • Ett verk har getts ut när exemplar av det med upphovsmannens tillstånd har förts ut i handeln eller annars spridits ut i allmänheten.

Inskränkningar i upphovsrätten

En upphovsman har i regel ensamrätt att besluta hur hans eller hennes verk används. Det finns dock flera undantag i upphovsrättslagen till upphovsmannens ensamrätt till detta. Dessa kallas inskränkningar i upphovsrätten. Med stöd av inskränkningarna kan verket användas utan upphovsmannens samtycke.

De vanligaste inskränkningarna i upphovsrätten gäller kopiering för privat bruk samt citat. I upphovsrättslagen finns även flera författningar om inskränkningar som berör undervisningspraxis, till exempel att visa och offentligt framföra ett verksexemplar i en undervisningssituation samt användning av verk i studentexamen.

Inskränkningsbestämmelserna avser icke-kommersiell undervisning. Ifall utbildningens eller undervisningens arrangör erhåller ekonomisk vinning från utbildnings- eller undervisningsverksamheten, tillämpas inte inskränkningsbestämmelserna för undervisningsbruk. Undervisning och utbildning som utövas i förvärvssyfte bör anskaffa ett skilt tillstånd. Till exempel för att använda musik i undervisning som utövas i förvärvssyfte krävs en skild licens av Teosto och Gramex.

Även när inskränkningsbestämmelserna tillämpas ska upphovsmannens moraliska rättigheter respekteras, det vill säga att upphovsmannen och källan ska nämnas. Upphovsrättslagen förutsätter även att verket lagligen är tillgängligt användaren.

upphovsrättslagen 12 §, 14 § 3 mom, 18 §, 20 §, 21 §, 22 §, 25 §, 54 §